top of page

Informacja o realizowanym projekcie z Funduszy UnijnychHOLMED UZDROWISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0189/17 pt. „Nowa usługa medyczna w firmie Holmed Uzdrowisko sp. z o.o.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Celem głównym realizowanego projektu jest stworzenie w Supraślu atrakcyjnej oferty usług prozdrowotnych – uruchomienia pracowni leczenia bólów kręgosłupa.

Planowane efekty:  wdrożenie innowacyjnych usług wzbogacających ofertę Uzdrowiska Supraśl  powstanie pakietów usług we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami  stworzenie nowych miejsc pracy  stworzenie sieci usług komplementarnych

Wartość projektu: 905 737,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 473 692,50 PLN

bottom of page